Filmium

nonprofit film organization
Stanovy

Stanovy

 

FILMIUM, občanské sdružení

 

Stanovy

 

Hlava I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

FILMIUM, občanské sdružení (dále jen „Sdružení“) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění

pozdějších předpisů.

Čl. 2

Sdružení sídlí na Grohova 25, Brno, 602 00

Čl. 3

Sdružení působí na celém území České republiky a nečlení se na organizační jednotky.

 

Hlava II

CÍLE SDRUŽENÍ

Čl. 4

(1) Cílem Sdružení je

 1. podpora a prezentace neziskových projektů v oblasti audiovize,

 2. podpora diverzity audiovizuálních děl,

 3. vzdělávání mladých v oblasti audiovize, pořádání tvůrčích workshopů a seminářů,

 4. vytváření kreativního prostoru pro vznik inovativních autorských děl v oblasti audiovize.

 5. poradenství v oblasti audiovizuální autorské tvorby,

(2) Tyto cíle uskutečňuje Sdružení zejména pomocí následujících aktivit:

 1. podporou tvorby nezávislých projektů,

 2. výrobou nezávislých audiovizuálních děl,

 3. zviditelňováním nemainstreamových a opomíjených děl z celého spektra audiovize,

 4. pořádáním festivalů a přehlídek, seminářů a workshopů v oblasti audiovize,

 5. vzděláváním mladých lidí v kulturních i praktických otázkách audiovize,

 6. zapojením se do mezinárodní sítě podobných kulturních projektů,

 7. poskytováním servisních služeb, pomoci a poradenství v oblasti audiovize,

 8. soustřeďováním a poskytováním informací v oblasti audiovize,

 9. zajišťováním finančních prostředků pro výše uvedené aktivity.

 

Hlava III

ČLENSTVÍ

Čl. 5

Členem Sdružení se může stát každá fyzická osoba, která má zájem o činnost ve Sdružení.

Čl. 6

Členství ve Sdružení vzniká rozhodnutím Výboru o přijetí za člena Sdružení na základě písemné členské přihlášky. Za písemnou přihláškou podle tohoto odstavce

se považuje i přihláška v elektronické formě.

Čl. 7

(1) Člen Sdružení je oprávněn:

 1. účastnit se Členské schůze, podávat na ní návrhy a hlasovat,

 2. volit a být volen do orgánů Sdružení,

 3. být Výborem průběžně informován o aktivitách Sdružení,

 4. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení,

 5. účastnit se všech aktivit Sdružením pořádaných.

(2) Člen Sdružení je povinen:

 1. dodržovat stanovy Sdružení,

 2. dle svých možností a schopností přispívat k uskutečňování cílů Sdružení.

Čl. 8

Členství ve Sdružení zaniká:

 1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze Sdružení Výboru,

 2. vyloučením člena Členskou schůzí,

 3. úmrtím člena,

 4. zánikem Sdružení.

Čl. 9

Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky. Zápisné či příspěvky, které člen dobrovolně uhradí, jsou příjmem Sdružení.

 

Hlava IV

ORGÁNY SDRUŽENÍ

Čl. 11

Orgány Sdružení jsou:

 1. Členská schůze,

 2. Výbor,

 3. předseda a dva místopředsedové.

Čl. 12 [Členská schůze]

(1) Členská schůze je nevyšším orgánem Sdružení. Tvoří ji všichni členové.

(2) Ve výlučné pravomoci Členské schůze je:

 1. schválení stanov Sdružení a jejich změn,

 2. volba a odvolávání předsedy, místopředsedů a ostatních členů Výboru,

 3. vyloučení řádného člena,

 4. schvalování zprávy o činnosti Sdružení za uplynulé období a zprávy o hospodaření Sdružení za uplynulé období,

 5. stanovení podrobností svolání virtuální mimořádné členské schůze,

 6. rozhodnutí o ukončení činnosti a vypořádání majetku Sdružení.

(3) Členská schůze si může usnesením vyhradit k rozhodování další otázky spojené s činností Sdružení.

(4) Pokud není stanoveno jinak, Členská schůze rozhoduje prostou většinou přítomných členů.

(5) O změně stanov, odvolání člena Výboru, vyloučení člena a o ukončení činnosti Sdružení rozhoduje Členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

(6) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Sdružení. Nesejde-li se usnášeníschopná Členská schůze, svolá Výbor

nejdříve za pět dní a nejpozději do jednoho měsíce náhradní Členskou schůzi, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

(7) Člen Sdružení se zúčastní Členské schůze osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

(8) Členská schůze je řádná a mimořádná. Řádnou Členskou schůzi svolává alespoň jednou za kalendářní rok Výbor. Mimořádnou Členskou schůzi může Výbor

svolat v případě naléhavé potřeby. Mimořádnou Členskou schůzi je Výbor povinen svolat na písemnou žádost alespoň třetiny členů Sdružení. Pokud Výbor na

žádost alespoň třetiny členů mimořádnou Členskou schůzi do dvou měsíců od doručení žádosti nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen Sdružení.

(9) Mimořádná Členská schůze může probíhat i virtuálně prostřednictvím některé sociální sítě nebo jiným prostředkem elektronické komunikace. Podrobnosti stanoví

řádná Členská schůze.

(10) Svolání Členské schůze musí být Výborem oznámeno písemnou či elektronickou zprávou každému členu Sdružení minimálně jeden měsíc před dnem konání

Členské schůze.

(11) Oznámení o svolání Členské schůze musí obsahovat datum, hodinu, místo konání, program Členské schůze a jména těch, kteří Členskou schůzi svolávají.

Čl. 13 [Výbor]

(1) Výbor je výkonným orgánem Sdružení.

(2) Výbor má šest členů. Skládá se z předsedy, dvou místopředsedů, tajemníka a dvou dalších členů Výboru.

(3) Výbor je oprávněn rozhodovat o všech záležitostech týkajících se Sdružení s výjimkou těch, které jsou těmito stanovami vyhrazeny Členské schůzi nebo

předsedovi či místopředsedům Sdružení anebo těch, které si k rozhodování vyhradí Členská schůze.

(4) Výbor je oprávněn pozastavit členství členovi Sdružení do rozhodnutí Členské schůze o jeho vyloučení.

(5) Pokud není stanoveno jinak, Výbor se usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů Výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

(6) Výbor je usnášeníschopný, jsou li přítomni alespoň tři členové Výboru. Výbor může pro své schůze využívat prostředky distanční komunikace.

(7) Funkční období Výboru jsou tři roky.

(8) Jestliže člen Výboru rezignuje na členství ve Výboru v průběhu funkčního období, ostatní členové Výboru mohou jednomyslným hlasováním rozhodnout o

jmenování náhradního člena Výboru na zbytek funkčního období odstoupivšího člena. Postupem podle tohoto odstavce nelze jmenovat náhradníka do funkce

předsedy Sdružení.

(9) Schůze Výboru jsou volně přístupné členům Sdružení.

(10) Výbor pravidelně informuje členy Sdružení o činnosti Sdružení. Ke konci kalendářního roku předkládá Členské schůzi zprávu o činnosti Sdružení za uplynulé

období a zprávu o hospodaření za minulé období.

Čl. 14 [Předseda a místopředsedové]

(1) Předseda a místopředsedové jsou statutárním orgánem Sdružení. Jménem sdružení mohou předseda i místopředsedové jednat samostatně. Toto právo mohou

předseda a místopředsedové přenést na jiného člena Sdružení pouze prostřednictvím písemné plné moci s písemným souhlasem Výboru.

(2) Předseda nebo místopředsedové mají výlučné právo podepisovat smlouvy zavazující Sdružení. Pokud celková hodnota závazků Sdružení k jednomu právnímu

subjektu nebo právním subjektům majetkově propojeným či jednajícím ve shodě přesahuje 10.000 Kč, předseda nebo místopředsedové musí mít k jejich přijetí

souhlas Výboru.

(3) Předseda nebo v jeho nepřítomnosti některý z místopředsedů řídí práci Výboru a Sdružení jako celku.

(4) Z výkonu své funkce jsou předseda a místopředsedové odpovědní Členské schůzi.

Čl. 15 [Tajemník]

Tajemník Sdružení:

 1. oznamuje svolání Členské schůze,

 2. vede seznam členů Sdružení,

 3. připravuje schůze Výboru, ze kterých vyhotovuje zápis,

 4. vede spisovou agendu Sdružení včetně korespondence,

 5. vede účetnictví Sdružení,

 6. spravuje výběr dobrovolných členských příspěvků,

 7. je oprávněn zavazovat Sdružení běžnými výdaji souvisejícími s činností Sdružení a pomůckami pro její zajišťování do výše 5.000 Kč za jedno účetní období.

 

Hlava V

HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ

 

Čl. 17

(1) Sdružení je nevýdělečným sdružením.

(2) Sdružení hospodaří se svým majetkem účelně a hospodárně tak, aby byly co nejlépe naplňovány jeho cíle.

(3) Účetním rokem je kalendářní rok.

(4) O svém hospodaření vede Sdružení evidenci podle platných právních předpisů.

Čl. 18

Příjmy Sdružení tvoří zejména:

 1. dobrovolné členské příspěvky,

 2. dary nebo dotace,

 3. granty,

 4. příjmy z pořádání vlastních akcí.

 

Hlava VI

ZÁNIK SDRUŽENÍ

Čl. 19

(1) Sdružení zaniká:

 1. pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra o rozpuštění Sdružení,

 2. rozhodnutím Členské schůze o rozpuštění Sdružení.

(2) Při zániku Sdružení se provede majetkové vypořádání. O zůstatku, který vyplyne z majetkového vypořádání, rozhodne Členská schůze spolu s rozhodnutím o

rozpuštění Sdružení. Kladný zůstatek majetku Sdružení bude přednostně věnován neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům Sdružení.

 

Hlava VII

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Čl. 21

(1) Do první řádné Členské schůze vykonává pravomoci Výboru a Členské schůze přípravný výbor. Přípravný výbor si zvolí svého předsedu.

(2) První Členská schůze bude svolána, jakmile počet řádných členů Sdružení dosáhne devíti členů. První Členská schůze zvolí členy Výboru.

 

stanovy.doc stanovy.odt stanovy.pdf