Filmium

nonprofit film organization
Projekty >> Dokoncili jsme >> Dokumenty >> Cyril a Metoděj

Cyril a Metoděj

ČR, 52 min., XD CAM
Život, dílo a odkaz sv. Cyrila a Metoděje.

Film byl vybrán na AFO 2013 do soutěže.

 

Idea dokumentu:

Filmový dokument představí život, dílo a odkaz sv. Cyrila a Metoděje, jejichž 1150 výročí příchodu na Velkou Moravu si připomeneme v roce 2013. V dokumentu budou uvedena základní biografická fakta obou věrozvěstů, hlavní smysl a způsob jejich misie mezi Slovany. Neopomenut bude odkaz, vliv a šíření cyrilometodějské tradice po jejich smrti. V roce 1980 byli sv. Cyril a Metoděj společně se sv. Benediktem prohlášení Janem Pavel II. jako spolupatroni Evropy. Jejich odkaz tak bude v dokumentu orientován na evropský kontext.
 

Prameny:

Legendy o životě sv. Konstantina-Cyrila a Metoděje
 
Spiritualita křesťanského Východu – Modlitba, Mnišství – Tomáš Špidlík
 
Svatí kacíři – Jindra Jarošová
 
Slyšte slovo a zpívejte píseň – Petr Piťha
 
Mystická teologie východoslovanských křesťanů – Karel Sládek
 
Svatí Cyril a Metoděj mezi námi - Tomáš Špidlík, Pavel Ambros
 
Svatí Cyril a Metoděj (ekumenická dimenze smíření) – Leonard Górka
 
Vznik Velké Moravy – Dušan Třeštík
 
Cyrilometodějské papežské dokumenty z let 869–1985 (Refugium)
 
Slovníky svatých a další
 

Obsah dokumentu:

Dokument bude obsahovat dva hlavní pilíře: biografická data a učení sv. Cyrila a Metoděje. První pilíř zobrazí dětství a formaci bratří ze Soluně, příchod na Velkou Moravu, cestu do Itálie, pastýřské působení na Moravě a šíření tradice do dalších zemí. Druhý pilíř seznámí s tzv. sofiologií (naukou o Moudrosti, které se sv. Konstantin v mládí zasvětil), s významem překladu Písma pro duchovní život (polo)pohanských Slovanů, což vedlo k pozitivnímu teologickému zhodnocení významu „nových“ jazyků, a v neposlední řadě se spiritualitou vycházející ze srozumitelné slovanské liturgie.Dokument bude obsahovat dva hlavní pilíře: biografická data a učení sv. Cyrila a Metoděje. První pilíř zobrazí dětství a formaci bratří ze Soluně, příchod na Velkou Moravu, cestu do Itálie, pastýřské působení na Moravě a šíření tradice do dalších zemí. Druhý pilíř seznámí s tzv. sofiologií (naukou o Moudrosti, které se sv. Konstantin v mládí zasvětil), s významem překladu Písma pro duchovní život (polo)pohanských Slovanů, což vedlo k pozitivnímu teologickému zhodnocení významu „nových“ jazyků, a v neposlední řadě se spiritualitou vycházející ze srozumitelné slovanské liturgie.
 

Základní dělení filmu podle chronologie:

1.díl - Byzanc do narození Konstantina a Metoděje,
 
2.díl - Byzanc od narození Konstantina a Metoděje až do jejich odchodu na Moravu,
 
3.díl - Morava a západní Evropa do příchodu Konstantina a Metoděje na Moravu,
 
4.díl - Morava, Evropa, Byzanc od příchodu K+M na Moravu až do jejich smrti.
 
5.díl - Odkaz po smrti.
 

Témata dokumentu a příklady natáčení:

Život a dílo sv. Cyrila a Metoděje před misií (odkazy na legendy; Soluň, příp. Cařihrad).
 
Misie na Velkou Moravu (významné archeologické lokality na Moravě).
 
Význam překladu Písma pro spiritualitu a pozitivní zhodnocení „nových“ jazyků v teologii.
 
Cesta do Benátek a Říma (natočena místa spojená s putováním), smrt Konstantinova.
 
Význam liturgie byzantsko-slovanského ritu (natočeno současné slavení liturgie) a římské hlaholské mše.
 
Odkaz věrozvěstů po smrti Metodějově (Sázava, Emauzský klášter, Makedonie).
 
Představení a nauka o Moudrosti, význam překladu Písma pro spiritualitu, průběh slavení byzantsko-slovanské liturgie.
 
Slovanské písmo a spisovný staroslověnský jazyk, překlad Písma, západní hlaholská liturgie.
 

Chronologie natáčení, místa natáčení:

Předtáčka (natočeno 2011):
 
Řím – Centro Aletti – ikonografický výklad mozaiky (na sarkofág kard.T.Špidlíka) pro moravský Velehrad - autora Marka Rupnika, výklad východní liturgie-misionáře v Bulharsku-Jaromíra Zádrapy, salesiána.
 
Předtáčka (červenec 2012):
 
Slavnosti – C+M (4.7.) na Velehradě (S.Václava Dudová, generální představená Kongregace sester sv.Cyrila a Metoděje-rozhovor).
 
Předtáčka (červenec 2012):
 
Bělorusko – Minsk a okolí – rozdíly a spolupráce mezi pravoslavnou a katolickou církví v praxi, písmo-azbuka, východní ritus atd. - ve spolupráci s českým velvyslancem J.Karasem.
 
 
 
Hlavní natáčení v zahraničí (srpen, září 2012):
 
Maďarsko – historická Panonie.
 
Chorvatsko – ostrov Krk (západní hlaholská tradice).
 
Makedonie – Ochrid (útočiště uprchlých žáků sv.Cyrila a Metoděje).
 
Řecko – Soluň (Thesaloniké) - rodiště sv. Cyrila a Metoděje.
 
Turecko – Istanbul (Cařihrad).
 
Loď-trajekt – do Itálie - ilustrační záběry.
 
Vatikán, Řím - Lateráno, římský Velehrad, kostel sv.Praxedy, Centro Aletti, chrám sv.Klimenta, bazilika Santa Maria Maggiore-Panny Marie Sněžné.
 
Rozhovory: ředitel poutního domu Velehrad v Římě - Jaromír Zádrapa (Centro Religioso Boemo Velehrad), salesiánský misionář v Bulharsku - ing.ThLic. Petr Cvrkal.
 
Benátky.
 
Dotáčka (konec září 2012):
 
Slovensko - u slovenských Kopčan, blízko hranic s Českem, ve velkomoravské sídelní aglomeraci Mikulčice – jediný dochovaný kostel cyrilometodějské éry.
 
Morava (archeologické lokality Velké Moravy) – Mikulčice, Pohansko, Modrá, Velehrad – rozhovory s moravskými respondenty.
 
Odlévání liturgického předmětu s výtvarníkem Otmarem Olivou na Velehradě.
 
Čechy – Sázava – rozhovor s Karlem Sládkem.
 
Praha – Emauzský klášter, karlínský kostel Cyrila a Metoděje, kostel Karla Velikého na Karlově, původně pravoslavný kostel Cyrila a Metoděje v Resslově ulici (parašutisté atentátníci na Heidricha), řeckokatolický kostel Nejsvětější trojice, katedrála sv.Víta – rozhovory s českými respondenty.
 

Poradci, průvodci a autoři textů:

Jiří Sláma:
 
Prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. (1934 Praha) – český archeolog a historik, který se specializuje na dějiny českých zemí v období raného středověku. Působí na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou na FF UK v Praze. V letech 1999-2002 působil jako ředitel tohoto ústavu.
 
Karel Sládek:
 
ThLic.Mgr. Karel Sládek Th.D. (1973) – vedoucí Centra Pro Oriente Christiano při KTF UK v Praze, témata: nauka o Moudrosti, význam překladu Písma pro spiritualitu, průběh slavení byzantsko-slovanské liturgie.
 
Petr Piťha:
 
Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., (1938, Praha) – český katolický kněz, bohemista a lingvista. V letech 1992–1994 zastával post ministra školství.
 
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt (1955 Roudnice nad Labem) – český historik umění. Hlavní oblastí jeho zájmu je křesťanská ikonografie a středověké malířství.
 
Jindra Jarošová:
 
PhDr., spisovatelka.
 
Marek Orko Vácha:
 
Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (1966 Brno) – teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Přednosta Ústavu lékařské etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
 
Miroslav Herold:
 
(1978 Praha) Specializoval se v Římě ve studijním oboru dějin umění a církevních dějin (Pontificia Universita Gregoriana, Facolta della Storia della Chiesa e dei Beni Culturali).
 
Pavel Ambros:
 
Prof. Pavel Ambros SJ, ThD. (1955 Přílepy) – ředitel Centra Aletti v Olomouci, profesor pastorální a spirituální teologie na Cyrilometodějské teolog.fakultě UP v Olomouci.
 
Jan Blahoslav Lašek:
 
Docent církevních dějin na Husitské teol.fakultě UK v Praze (1956 Jaroměř). Teolog a církevní historik, zabývající se problematikou christianizace Evropy a vlivem Byzance na tento proces, českou reformací a reformními proudy uvnitř západního křesťanstva od 19.stol.
 
Jiří Kotalík:
 
Doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc., (1951 Praha) – český historik umění. Rektor AVU.
 
Miloslav Pojsl:
 
Prof. PhDr. Miloslav Pojsl (1945) – církevní historik, památkář a historik umění, působící na Cyrilometodějské teologické fakultě UP.
 
Vladimír Vavřínek:
 
PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc. (1930 Hradec Králové) – český historik specializující se na byzantsko-slovanské vztahy.
 
Jan Graubner:
 
Mons. Jan Bosco Graubner (1948 Brno) – český katolický biskup, 14. arcibiskup olomoucký a metropolita moravský (od roku 1992). V letech 2000 až 2010 byl předsedou ČBK.
 
Dominik Duka:
 
ThLic. Dominik kardinál Duka OP - Jaroslav Duka (1943 Hradec Králové) – dominikánský duchovní, 36. arcibiskup pražský a primas český.
 
Stanislav Juránek:
 
Stanislav Juránek (1956 Brno) – český politik, senátor za Brno-město, bývalý hejtman Jihomoravského kraje a člen KDU-ČSL. Politické aspekty a státnický dopad mise C+M.
 
S.Václava Dudová:
 
S.Václava Dudová – generální představená Kongregace sester sv.Cyrila a Metoděje, Benedikt XVI., J.Zádrapa, P.Cvrkal, Marko Rupnik, O.Oliva, J.Šebek a další.
 

Režisérský záměr:

Filmový dokument s nenáročnými hranými scénami a jednoduchými rekvizitami. Nebudou užita žádná preexistující díla, ani archivy. Mimo titulků a jmenovek ve speciálním grafickém zpracování nebude užita žádná animace. Cílové publikum dokumentu je široké, ale s důrazem na mladé lidi, s ambicí rozšířit jim obzory, pokud jde o naše nejstarší dějiny, s analogiemi (vzhledem) k současnosti. Podobně jako u ostatních dokumentů z dílny Otakára Schmidta a Jany Studničkové z jejich - Edice Světových řádů a českých svatých - pro ČT (viz příloha – argumentace pro Otakárovy filmy).
 
Hrané hodinové poetické výtvarné duchovní dokumentární filmy České televize - solitéry.
 
Filmy jsou o souvislostech v dějinách Evropy, určené hlavně mladým lidem a jsou často promítány ve školách a ministerstvem školství jsou doporučovány jako doplnění výuky.
 
Filmy ukazují poetičnost vyprávění a režijního stylu, který umožňuje obrazově a zábavně předávat důležité historické informace. Formálně kombinují hrané scény a dokumentární výpovědi se symbolickými obrazy s přesahem do současného světa.
 
Jsou vysílány vždy ve vánočním (primetime) čase ve veřejno-právní České televizi.
 
Filmy jsou charakteristické svou imaginací a schopností vyprávět poutavými obrazy důležité myšlenky a situace. Mají jakési poslání vytvořit tradici duchovní série dokumentů vycházející z české křesťanské tradice. Když hovoříme o duchovním dokumentu, neznamená to nudný, náboženský, aktivistický film, ale naopak Otakárův styl přinesl do českého filmu unikátní přístup zaměřený hlavně na mladou generaci. Využívá klipovitého vyprávění, zábavných kombinací hrané akce v dokumentárním prostoru. Místo kázaní, o tom, co je dobré a co zlé, nabízí lidské příklady osobností, které svým životem dokázaly oslovit okolní svět. V našem případě, ve filmu Cyril a Metoděj, to bude ukázáno a vystiženo putováním herců a současně průvodců (shodou okolností odborníků na dané téma) současnou Evropou, aby se tak divákovi nabídla nadčasovost jejich myšlenek a díla. Dokumenty hledají stopy světců v dnešní spojené Evropě. Toto propojení historie s naší současností dokazuje, že hodnoty z počátků vývoje západní civilizace jsou základem a kořeny dnešní evropské společnosti. Tento význam je nesmírně důležitý především pro mladé hledající diváky, kteří jsou hlavní cílovou skupinou.
 
Natáčí se na HD kamery a v postprodukci se uplatňují filmové postupy a výsledek je díky moderní digitální technologii filmový styl.
 
Díky vstupu televize může vzniknout filmový, ne televizní dokument, který má vyšší ambice než jen televizní dokumentární publicistika a tím také oslovuje širokou diváckou obec a to nejen doma, ale i v zahraničí a splňuje tak podmínky veřejnoprávnosti.